Home > SAVJETI > Kupnja nekretnine > Ugovori vezani uz trgovanje nekretninama
 
 

Kupnja nekretnine

Crozilla Vam donosi pravne savjete, ugovore vezane uz trgovinu nekretninama kao i linkove koji mogu biti od koristi prilikom kupnje ili prodaje nekretnina.

Ugovori vezani uz trgovanje nekretninama

Crozilla Vam pomaže u trgovanju nekretninama savjetima i konkretnim primjercima ugovora vezanima uz nekretnine.

Prilikom prodaje, kupnje, najma ili zamjene nekretnina potrebno je maksimalno zaštiti svoja prava i osigurati ispunjenje svih dogovorenih obaveza. Stoga je nužno da ugovorne strane, kupac i prodavatelj, odnosno najmoprimac i najmodavac, sastave i potpišu ugovor, koji kako bi bio zakonski pravovaljan, mora biti sklopljen u pisanom obliku.

Crozilla vam u nastavku donosi primjerke ugovora vezanih uz poslovanje nekretninama koji mogu pomoći kao model prema kojem ćete sastaviti vlastite ugovore. Svi su primjerci spremljeni u Word-formatu i mogu se downloadati. Primjerke navedenih ugovora ustupila je tvrtka Rifin d.o.o. iz Zagreba.

Ugovor o kupoprodaji nekretnine

Ugovorom o kupoprodaji nekretnine prodavatelj se obvezuje da će na kupca prenijeti vlasništvo nekretnine, a kupac se istovremeno obvezuje da će mu za to plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu.
Ugovor o kupoprodaji nekretnine, između ostalog, sadržava točne podatke o predmetnoj nekretnini, kao i o ugovornim stranama (ime i prezime, adresa, OIB, odnosno naziv i sjedište pravne osobe). Kao njegov sastavni dio ili kao zaseban dokument uz Ugovor o kupoprodaju nekretnine prilaže se i tabularna izjava.  
Bitno je naglasiti kako se pravo vlasništva nekretnine stječe tek upisom u zemljišne knjige, na temelju tabularne izjave i ugovora o kupoprodaji.

Ugovor o kupoprodaji 

Predugovor o kupoprodaji stana

Potpisivanje predugovora o kupoprodaji stana uobičajena je praksa kod kupoprodaje s obzirom da se njime preuzima obveza kasnijeg sklapanja drugog, glavnog ugovora. Predugovor je zapravo samostalan ugovor, ali je njegov sadržaj vezan uz sklapanje budućeg Ugovora o kupoprodaji nekretnine.
Njime se obično definiraju podaci o predmetnoj nekretnini, a pritom se navode zemljišnoknjižni podaci o istoj, kao i njezin opis, cijena isplata kapare i slično, ali i rok za potpisivanje ugovora. Naime, rok u kojem se stranke obvezuju sklopiti taj budući ugovor nije propisan zakonom, ali se preporučuje da se on unese u predugovor kako bi se znao rok za njegovo sklapanje.

Predugovor o kupoprodaji stana

Ugovor o darovanju nekretnine

Ugovorom o darovanju nekretnine smatra se dokument u pisanoj formi kojim darovatelj, kao jedna strana, besplatno, odnosno dobrovoljno, daje imovinsku korist obdareniku - kao drugoj strani, koji to i prihvaća. U takvim se slučajevima očituju obje strane: volja darovatelja za davanje određene imovinske koristi obdareniku, ali i obdarenikovo očitovanje odnosno, prihvat, navedenog.

Ugovor o darovanju nekretnine

Ugovor o najmu stana

Ugovor o najmu stana dokument je kojim se u pisanoj formi definiraju sve obveze i prava obiju ugovornih strana – najmodavca i najmoprimca. Ugovor o najmu sadržava bitne stavke poput iznosa mjesečne najamnine, provizije, visine pologa ili načina plaćanja režija, a može sadržavati i stavke o obvezi čišćenja, popravaka i održavanja nekretnine. 

Ugovor o najmu stana  

Ugovor o zakupu

Prema članku 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Ugovorom o zakupu poslovnog prostora zakupodavac se obvezuje predati zakupniku na korištenje određeni poslovni prostor, a zakupnik mu se istovremeno obvezuje za to platiti ugovorenu zakupninu.
Zakup poslovnog prostora zasniva se na Ugovoru o zakupu sastavljenom u pisanoj formi, a zakupodavac je dužan primjerak ugovora dostaviti nadležnoj poreznoj upravi.

Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora propisano je kako bi Ugovor kojim se zasniva zakup poslovnog prostora trebao sadržavati sljedeće:

 • - ugovorne strane
 • - podatke o poslovnom prostoru
 • - djelatnost koja će se u njemu obavljati
 • -  odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi
 • - rok predaje poslovnog prostora zakupniku
 • - vrijeme na koje se sklapa ugovor
 • - iznos zakupnine
 • - pretpostavke i način izmjene zakupnine
 • - mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.
 •  
 • Ugovor o zakupu


Ugovor o zamjeni nekretnine

Zakonom o porezu na promet nekretnina određeno je kako se prometnom nekretninama smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, a pritom se sjecanjem nekretnine, između ostalog, smatra i zamjena nekretnina.
Kao i svaki drugi način stjecanja nekretnine, zamjena se također mora riješiti i regulirati, odnosno potvrditi, ugovorom u pisanom formi.

Ugovor o zamjeni nekretnine

 

 

10-12-2014
Savjeti: 3 do 5